Tags: sai

Các Tập đoàn, TCT nhà nước: Kiểm toán đâu, sai phạm đó

“Nói chung mỗi khi chúng tôi kiểm tra, kiểm toán ở đâu thì đều có sai phạm. Chúng tôi hứa là sẽ công bố trong...