0 4 yêu cầu thực hiện nâng cao hiệu quả các Trung tâm học tập cộng đồng | Backlink, add link, add link free, add link website, add link directory

Home >> Giáo Dục >> Khuyến học

4 yêu cầu thực hiện nâng cao hiệu quả các Trung tâm học tập cộng đồng


 Trung tâm học tập cộng đồng xã Phước Thái, tỉnh Ninh Thuận.

Theo ông Nguyễn Công Hinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên Bộ GD-ĐT, trong năm học 2010-2011 vừa qua, một số địa phương đã tích cực chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) hoạt động theo nhiều nội dung chương trình giáo dục thiết thực và linh hoạt góp phần không nhỏ vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên một số địa phương có nhiều cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm chưa qua bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động TTHTCĐ cho nên gặp khó trong khâu chỉ đạo hoạt động; học liệu cung cấp cho TTHTCĐ còn thiếu, nội dung chưa thực sự phù hợp với nhu cầu người học; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động TTHTCĐ chưa được chú trọng, do vậy nhiều trung tâm hoạt động không thường xuyên, kém hiệu quả. Mặt khác việc chỉ đạo thí điểm các mô hình TTHTCĐ kết hợp nhà văn hóa, thư viện, bưu điện văn hóa xã chưa tích cực nên không tận dụng được nguồn lực giúp trung tâm phát triển bền vững.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ trong thời gian tới, Bộ đề nghị các Sở GD-ĐT thực hiện một số công việc. Cụ thể, tiếp tục tham mưu cho UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TTHTCĐ ở những địa phương chưa triển khai.

Sở GD-ĐT phối hợp với Hội người cao tuổi của tỉnh và các sở ban ngành có liên quan tổ chức biên soạn tài liệu, tổ chức các lớp học tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chế độ dinh dưỡng ở người cao tuổi; hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe. Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung trên theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Chỉ đạo các phòng GD-ĐT, bố trí giáo viên làm việc tại trung tâm học tập cộng đồng theo quy định tại Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động TTHTCĐ xã, phường, thị trấn.

Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 09/2008/QĐ- BGDĐT ngày 24 /3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về tổ chức hoạt động của TTHTCĐ, từ đó đánh giá kết quả đã làm được, những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân trên cơ sở đó đề ra biện pháp khắc phục.

Kiện toàn ban quản lý TTHTCĐ, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý mới nhận nhiệm vụ hoặc chưa nắm vững về nghiệp vụ xây dựng kế hoạch hoạt động, điều tra nhu cầu người học, phát triển các câu lạc bộ cộng đồng; có kế hoạch cụ thể về xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, hướng dẫn viên có đủ kinh nghiệm và năng lực hoạt động tại TTHTCĐ; hội thảo rút kinh nghiệm việc xây dựng TTHTCĐ kết hợp với nhà văn hoá, bưu điện văn hoá xã, thư viện xã, để nhân rộng điển hình trên địa bàn.

Chỉ đạo các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo và các phòng ban có liên quan để tổ chức, biên soạn tài liệu học tập phù hợp địa phương, hướng dẫn điều tra nhu cầu học tập, bồi dưỡng phương pháp dạy học người lớn cho giáo viên, báo cáo viên của TTHTCĐ.

Hồng Hạnh

  
Latest news